2011-2024

[CAT]

Estimats amics i amigues,
fa gairebé dotze anys ens vam unir amb tota la força, energia i il·lusió per emprendre el projecte de Ca l'Isidret. Ha estat un gran viatge ple d’aprenentatges i vivències que ens ha portat, entre moltes altres coses, a conèixer gent tan ben parida com vosaltres!

Després de tot aquest temps, hem decidit posar fi a l’aventura i dirigir tota la nostra energia a projectes més personals i vitals.

Volem expressar el nostre agraïment sincer a totes les persones que heu confiat en nosaltres, heu llegit els nostres llibres i heu donat suport a les nostres iniciatives. I molt especialment, als autors que hem publicat, a totes les persones que han dissenyat els nostres llibres, als qui n’han fet la impressió i als qui els han venut en llibreries i fet la distribució. I també a en Simone, el nostre únic becari. I, en definitiva, a totes les persones que, d'una manera més o menys activa, heu col·laborat en el projecte.

Gràcies de tot cor!
Aleix, Juan i Roger

- - - -

Ca l’Isidret és una plataforma que vam crear l’any 2011 a Barcelona els fotògrafs Aleix Plademunt, Juan Diego Valera i Roger Guaus per experimentar amb projectes artístics vinculats a la imatge i l’edició. Es tracta d’un laboratori que permet tota mena d’experiències fotogràfiques i editorials en què, des de la més absoluta llibertat creativa, interpretem tant el rol de fotògrafs com el d’editors al mateix temps.

Ens agrada treballar amb altres col·lectius de persones dissenyadores, tipògrafes, fotògrafes, escriptores, crítiques, impressores, arquitectes, músiques i professionals de qualsevol altra disciplina que potenciïn i enriqueixin la creativitat i el resultat de cada projecte.

Ca l’Isidret porta a terme tant projectes individuals de cadascun dels tres autors per separat com projectes col·lectius desenvolupats conjuntament. Els treballs individuals estan sempre liderats pel seu creador a la vegada que els altres dos membres hi intervenen en la mesura que l’autor requereixi.

Els projectes col·lectius, en canvi, els concebem des d’un principi de manera conjunta i estan sempre sotmesos a la premissa de l’autoria compartida on els tres autors signem conjuntament les obres sigui qui sigui l’executor de la creació. Així ho hem fet a treballs com Movimientos de Suelo, Ca l'Isidret, Laboratori, Photos “du pays le plus riche du monde".

En aquesta web presentem alguns dels treballs desenvolupats a Ca l’Isidret (secció WORKS) on n’exposem tota la informació disponible: textos, imatges, exposicions, publicacions i premsa. La web disposa també d’un apartat amb totes les publicacions que hem dut a terme durant aquests anys (secció i botiga BOOKS) i un altre amb totes les maquetes no publicades que hem imprès com a assajos o regals i que rarament han estat mostrades (secció DUMMIES).

Agraïm el suport que hem rebut tots aquests anys de part de qui ens llegeix i col·lecciona, d’entitats i llibreries i de totes les persones col·laboradores que fan possible el projecte. Moltes gràcies!
[ESP]

Queridos amigos y amigas,
hace casi doce años nos unimos con toda la fuerza, energía e ilusión para emprender el proyecto de Ca l'Isidret. Ha sido un gran viaje lleno de aprendizajes y vivencias que nos ha llevado, entre otras muchas cosas, ¡a conocer gente tan fetén como vosotros!

Después de todo este tiempo, hemos decidido acabar con la aventura y dirigir toda nuestra energía a proyectos más personales y vitales.

Queremos expresar nuestro agradecimiento sincero a todas las personas que han confiado en nosotros, han leído nuestros libros y han apoyado nuestras iniciativas. Y muy especialmente, a los autores que hemos publicado, a todas las personas que han diseñado nuestros libros, a quienes han hecho la impresión y a quienes los han vendido en librerías y hecho la distribución. Y también a Simone, nuestro único becario. Y, en definitiva, a todas las personas que, de una forma más o menos activa, han colaborado en el proyecto.

¡Gracias de todo corazón!
Aleix, Juan y Roger

- - - -

Ca l’Isidret es una plataforma que creamos el año 2011 en Barcelona los fotógrafos Aleix Plademunt, Juan Diego Valera y Roger Guaus para experimentar con proyectos artísticos vinculados a la imagen y la edición. Se trata de un laboratorio que permite todo tipo de experiencias fotográficas y editoriales donde, desde la más absoluta libertad creativa, interpretamos tanto el papel de fotógrafos como el de editores al mismo tiempo.

Nos gusta trabajar con otros colectivos de personas diseñadoras, tipografas, fotógrafas, escritoras, críticas, impresoras, arquitectas, músicas y profesionales de cualquier otra disciplina que potencien y enriquezcan la creatividad y el resultado de cada proyecto.

Ca l’Isidret lleva a cabo tanto proyectos individuales de cada uno de los tres autores por separado como proyectos colectivos desarrollados conjuntamente. Los trabajos individuales están siempre liderados por su creador a la vez que los otros dos miembros intervienen en la medida que el autor requiera.

Los proyectos colectivos, en cambio, los concebimos desde un principio de forma conjunta y están siempre sometidos a la premisa de la autoría compartida donde los tres autores firmamos conjuntamente las obras sea quien sea el ejecutor de la creación. Así lo hemos hecho en trabajos como Movimientos de Suelo, Ca l'Isidret, Laboratori, Photos “du pays le plus riche du monde".

En esta web presentamos algunos de los trabajos desarrollados en Ca l’Isidret (sección WORKS) donde exponemos toda la información disponible: textos, imágenes, exposiciones, publicaciones y prensa. La web dispone también de un apartado con todas las publicaciones que hemos llevado a cabo durante estos años (sección y tienda BOOKS) y otro con todas las maquetas no publicadas que hemos impreso como ensayos o regalos y que raramente han sido mostradas (sección DUMMIES).

Agradecemos el apoyo que hemos recibido todos estos años de parte de quien nos lee y colecciona, de entidades y librerías y de todas las personas colaboradoras que hacen posible el proyecto. ¡Muchas gracias!


[ENG]

Dear friends,
almost twelve years ago we came together with all our strength, energy and enthusiasm to undertake the Ca l'Isidret project. It has been a great journey full of learning and experiences that has led us, among many other things, to meet people as awesome as you!

After all this time, we have decided to put an end to the adventure and direct all our energy to more personal and vital projects.

We want to express our sincere gratitude to all the people who have trusted us, read our books and supported our initiatives. And very especially, to the authors we have published, to all the people who have designed our books, to those who have printed them and to those who have sold them in bookstores and distributed them. And also to Simone, our only intern. And, finally, to all the people who, in a more or less active way, have collaborated in the project.

Thank you from the bottom of our hearts!
Aleix, Juan and Roger

- - - -

Ca l’Isidret is a platform that we, photographers Aleix Plademunt, Juan Diego Valera and Roger Guaus created in Barcelona in 2011 to experiment with artistic projects connected to images and publishing. Ca l’Isidret is a laboratory that facilitates all kinds of photographic and publishing experiences, within which we play dual roles of photographers and publishers, from a position of absolute creative freedom.

We relish working with other collectives – designers, typographers, writers, critics, printers, architects, musicians – to enrich and enhance the creativity and outcome of each project.

Ca l’Isidret develops individual projects by each of the three creators, as well as collective projects. Individual projects are always led by their initiator, while the other two members are involved to the extent required by the project leader in question.

Collective projects are conceived as such from the start and are always subject to the premise of shared authorship. We sign such works jointly, regardless of which one of us initiates them. We have worked this way on projects such as Movimientos de Suelo, Ca l'Isidret, Laboratori, Photos “du pays le plus riche du monde".

On this website we present some of the work carried out by Ca l’Isidret (WORKS section). Here we display all available information: texts, images, exhibitions, publications and press. The website also contains a section with each of our publications (BOOKS section and store), and another with all the unpublished proofs that we have printed as test runs or free gifts and that have rarely been shown before (DUMMIES section).

We are grateful for the support we have received all these years from collectors, readers, institutions and bookshops, and from all the collaborators who have made our project possible. Thank you!