ABOUT


[CAT]

Ca l’Isidret és una plataforma que vam crear l’any 2011 a Barcelona els fotògrafs Aleix Plademunt, Juan Diego Valera i Roger Guaus per experimentar amb projectes artístics vinculats a la imatge i l’edició. Es tracta d’un laboratori que permet tota mena d’experiències fotogràfiques i editorials en què, des de la més absoluta llibertat creativa, interpretem tant el rol de fotògrafs com el d’editors al mateix temps.

Ens agrada treballar amb altres col·lectius de persones dissenyadores, tipògrafes, fotògrafes, escriptores, crítiques, impressores, arquitectes, músiques i professionals de qualsevol altra disciplina que potenciïn i enriqueixin la creativitat i el resultat de cada projecte.

Ca l’Isidret porta a terme tant projectes individuals de cadascun dels tres autors per separat com projectes col·lectius desenvolupats conjuntament. Els treballs individuals estan sempre liderats pel seu creador a la vegada que els altres dos membres hi intervenen en la mesura que l’autor requereixi.

Els projectes col·lectius, en canvi, els concebem des d’un principi de manera conjunta i estan sempre sotmesos a la premissa de l’autoria compartida on els tres autors signem conjuntament les obres sigui qui sigui l’executor de la creació. Així ho hem fet a treballs com Movimientos de Suelo, Ca l'Isidret, Laboratori, Photos “du pays le plus riche du monde".

En aquesta web presentem alguns dels treballs desenvolupats a Ca l’Isidret (secció WORKS) on n’exposem tota la informació disponible: textos, imatges, exposicions, publicacions i premsa. La web disposa també d’un apartat amb totes les publicacions que hem dut a terme durant aquests anys (secció i botiga BOOKS) i un altre amb totes les maquetes no publicades que hem imprès com a assajos o regals i que rarament han estat mostrades (secció DUMMIES).

Ca l’Isidret avança des de la incertesa, però desitgem que estigui ple de projectes utòpics i impossibles. Agraïm el suport que hem rebut tots aquests anys de part de qui ens llegeix i col·lecciona, d’entitats i llibreries i de totes les persones col·laboradores que fan possible el projecte. Moltes gràcies!


[ESP]

Ca l’Isidret es una plataforma que creamos el año 2011 en Barcelona los fotógrafos Aleix Plademunt, Juan Diego Valera y Roger Guaus para experimentar con proyectos artísticos vinculados a la imagen y la edición. Se trata de un laboratorio que permite todo tipo de experiencias fotográficas y editoriales donde, desde la más absoluta libertad creativa, interpretamos tanto el papel de fotógrafos como el de editores al mismo tiempo.

Nos gusta trabajar con otros colectivos de personas diseñadoras, tipografas, fotógrafas, escritoras, críticas, impresoras, arquitectas, músicas y profesionales de cualquier otra disciplina que potencien y enriquezcan la creatividad y el resultado de cada proyecto.

Ca l’Isidret lleva a cabo tanto proyectos individuales de cada uno de los tres autores por separado como proyectos colectivos desarrollados conjuntamente. Los trabajos individuales están siempre liderados por su creador a la vez que los otros dos miembros intervienen en la medida que el autor requiera.

Los proyectos colectivos, en cambio, los concebimos desde un principio de forma conjunta y están siempre sometidos a la premisa de la autoría compartida donde los tres autores firmamos conjuntamente las obras sea quien sea el ejecutor de la creación. Así lo hemos hecho en trabajos como Movimientos de Suelo, Ca l'Isidret, Laboratori, Photos “du pays le plus riche du monde".

En esta web presentamos algunos de los trabajos desarrollados en Ca l’Isidret (sección WORKS) donde exponemos toda la información disponible: textos, imágenes, exposiciones, publicaciones y prensa. La web dispone también de un apartado con todas las publicaciones que hemos llevado a cabo durante estos años (sección y tienda BOOKS) y otro con todas las maquetas no publicadas que hemos impreso como ensayos o regalos y que raramente han sido mostradas (sección DUMMIES).

Ca l’Isidret avanza desde la incertidumbre, pero deseamos que esté lleno de proyectos utópicos e imposibles. Agradecemos el apoyo que hemos recibido todos estos años de parte de quien nos lee y colecciona, de entidades y librerías y de todas las personas colaboradoras que hacen posible el proyecto. ¡Muchas gracias!


[ENG]

Ca l’Isidret is a platform that we, photographers Aleix Plademunt, Juan Diego Valera and Roger Guaus created in Barcelona in 2011 to experiment with artistic projects connected to images and publishing. Ca l’Isidret is a laboratory that facilitates all kinds of photographic and publishing experiences, within which we play dual roles of photographers and publishers, from a position of absolute creative freedom.

We relish working with other collectives – designers, typographers, writers, critics, printers, architects, musicians – to enrich and enhance the creativity and outcome of each project.

Ca l’Isidret develops individual projects by each of the three creators, as well as collective projects. Individual projects are always led by their initiator, while the other two members are involved to the extent required by the project leader in question.

Collective projects are conceived as such from the start and are always subject to the premise of shared authorship. We sign such works jointly, regardless of which one of us initiates them. We have worked this way on projects such as Movimientos de Suelo, Ca l'Isidret, Laboratori, Photos “du pays le plus riche du monde".

On this website we present some of the work carried out by Ca l’Isidret (WORKS section). Here we display all available information: texts, images, exhibitions, publications and press. The website also contains a section with each of our publications (BOOKS section and store), and another with all the unpublished proofs that we have printed as test runs or free gifts and that have rarely been shown before (DUMMIES section).

Ca l’Isidret progresses from a place of uncertainty, but we aspire to the utopian and the impossible. We are grateful for the support we have received all these years from collectors, readers, institutions and bookshops, and from all the collaborators who have made our project possible. Thank you!